ಹೊರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆ?

Choices

ಗಮನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕಲಿ' ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವದು ಹೇಗೆ?

Choices