ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ) ನೆಲೆಸಿರುವ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?

Choices

ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವದು ಹೇಗೆ?

Choices

ಹೊರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆ?

Choices

ಗಮನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕಲಿ' ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ