ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ) ನೆಲೆಸಿರುವ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?

Choices