ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ 2006 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Kannada Kali Day 2006 Participating Students

 

Name
Level
Age
Kannada Kali Cerritos Chapter
Kunal
Begin
5
Manasa
Begin
4
Naman
Begin
4
Nikita
Kagunitha
5
Nirajan
Sentences
14
Niveda
Begin
8
Rahul
Begin.
8
Samhita
Begin
8
Sanjana
Kagunitha
6
Shivali
Begin
8
Shmruti
Kagunitha
9
Shreya
Begin
7
Shruti M
Sentences
11
Shruti S
Sentences
14
Shwetha
Kagunitha
9
Suchith
Sentences
10
Kannada Kali Diamond Bar-Chino Hills Chapter
Megan Kotrappa
Begin
10
Neel Kotrappa
Senior
14
Vivahni Shastry
Senior
13
Kannada Kali Irvine Chapter
Akash Dixit
Senior
14
Aneesh Nirand
Middle
13
Ankush Rao
Middle
12
Chirag Dixit
Senior
10
Disha Bhagwat
Senior
14
Madhulika Lakshman
Junior
7
Naman Bhushan
Junior
6
Nihaal Nirand
Middle
11
Prerana Nadig
Middle
8
Priya Gundarlahalli
Junior
7
Raashi Subramanya
Junior
6
Raksha Kopparam
Middle
10
Rohini Kopparam
Senior
12
Sathvik Lakshman
Middle
11
Shalini Rao
Junior
6
Sharad Bhagwat
Junior
7
Shilpa Jagannath
Senior
10
Suhas Jagannath
Junior
7
Vinay Kumar
Junior
9
 
Kannada Kali Valley Chapter
Abhi Murthy           
Begin
8
Abhignana Gowda  
Begin
6
Alka Murthy          
Begin
10
Amulya Madhav     
Kagunitha
8
Aneesh Gowri         
Kagunitha
8
Arinjay Madhav      
Othakshara
13
Chetan Hebbar        
Otthakshara
13
Chirag Hebbar        
Begin
7
Divya Putty            
Begin
7
Jeevitha Prathivadi 
Kagunitha
11
Jessica Prathivadi   
Kagunitha
9
Kanak Belgaum      
Begin
6
Lahari Kankar         
Begin
10
Manali                   
Kagunitha
10
Maya Halthore       
Kagunitha
9
Meghana halthore   
Kagunitha
11
Pranathi Venkatesh
Kagunitha
10
Tushar Jois            
Begin
9
 

ತಾಗುಲಿ: kannada kali day, students, irvine, cerritos, diamond bar, chino hills, san fernando valley