ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಾಖೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳ‌ನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ; ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ; ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಮ್ಮಟಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ೨೦೦೬ ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೯ - ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೧೩, ೨೦೧೯; ಸರಿಟೊಸ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೮ ವ್ಯಾಲಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೭ ಅರ್ವೈನ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಸರಿಟೊಸ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೫ ವ್ಯಾಲಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೪ ಅರ್ವೈನ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೩

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೨ ಸರಿಟೊಸ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೧ - ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಚ ೨೬ ೨೦೧೧; ವ್ಯಾಲಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಶ‌ಮಾನೋತ್ಸವ : ಹತ್ತು ತುಂಬಿದ ಸಡಗರ‌ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೦ - ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೦, ೨೦೧೦; ಅರ್ವೈನ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೯ - ರವಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೨, ೨೦೦೯; ಸರಿಟೊಸ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೮ - ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೯, ೨೦೦೮, ವ್ಯಾಲಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ - ರವಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೯, ೨೦೦೬, ಅರ್ವೈನ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ


ತಾಗುಲಿ : Kannada kali Day, Vishweshwar Dixit