Kannudi Help English

Kannudi ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ

Contents

Script Code ............................................................... 1
Keyboard Layout....................................................... 2
Latin (Roman/Englush) Letters ............................... 3
Typing Kannada Letters ........................................... 4
Default Vowel ............................................................ 5
OHOK! Modes ............................................................ 6
Saving Text ................................................................ 7
Opening Text ............................................................. 8
Backspace Key ← BS ............................................... 9
KAguNitas ಕಾಗುಣಿತಗಳು .........................................10
Examples .................................................................. 11
     Ottaksharas ....................................................... 11.1
     Alternate and Specials ....................................... 11.2
     Vedic Ottus and Symbols ................................... 11.3

 

Kannudi ( ಕಂನುಡಿ ) is a reference editor for Kannada based on OPOK! and OHOK! principles, and domain knowledge. It is an online editor, as such, there is no need to download or install any software.

It introduces a method of input for Kannada, called OHOK!, that is, Ottu Hāku Ottu Koḍu! (apply pressure and give ottu). This is especially suited for pressure sensitive input devices, though the current online implementation uses the regular mechanical keyboard in which case it can be called Ottu Hiḍi Ottu Koḍu! (hold pressed and give ottu). OHOK! has three possible modes, namely, sva-ottu (self,conjunct), kandante (as you see), and andante (as you say). It may be noted that kandante mode does not follow the phonetic order. However, this mode may work well for those who are inclined to visualize as they type rather than vocalizing the sounds.

Kannudi also demonstrates how domain knowledge can be effectively used to potentially increase speed, accuracy, and user friendliness. For example, selection of a default vowel, automatic shunyification, and arkification. Also implemented are four types Deletes that are necessary for phono-syllabic languages like Kannada.

For full discussion see the paper: Kannudi - A Reference Text Editor for Kannada.

Kannudi Release by Shri TS Nagabharana and Demonstration:


 

Code Base

Kannudi is completely Unicode based.


Keyboard Layout

Kannudi-KeyBoard

 
 

 

English Letters

To switch between Kannada and Latin scripts,

1. use the radio buttons

ಲಿಪಿ: ಕನ್ನಡ ctrl-M / shift-space Latin , or

2. press ctrl-M or shift-space

 
 
 


 

Typing Kannada Letters

To produce Kannada letters, corresponding Latin letters are pressed as shown in the keyboard layout. Depending on the chosen Default Vowel actual keys pressed may differ as explained below.

 
 


 

Default Vowel

Kannada letters, as written in the alphabet or as shown in the keyboard layout above, inherently contain the vowel ಅ a. This can be changed to null-vowel (ನಿಸ್ವರ) ್. Two switch between the two vowels as default use the radio buttons:

ಊಹಿತ ಸ್ವರ ್ ಅ .

Examples:

To Produce Type these keys when Default Vowel is
ಕನಕ kanaka knk
ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ kAkOlUkIya kAkOlUkIy
ಕನ್ನಡ kannawa knfnw
ಶ್ರಾವಣ SrAvaNa SfrAvN
ಸ್ತ್ರೀ strI sftfrI

More examples of ottakshara and specials are given below.

 
 


 

OHOK! Modes

OHOK! stands for ಒತ್ತು ಹಾಕು ಒತ್ತು ಕೊಡು (put pressure and give ottu) or in case of mechanical keyboard ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿ ಒತ್ತು ಕೊಡು (hold pressed and give ottu). Here a key is pressed hard or held pressed to create an ottakshara (conjunctHere OHOK! of a key, namely applying pressure (or holding pressed) is denoted by superscript + sign. OHOK! has three modes:

1. Sva-ottu Mode (SO): This is Self-Ottu, also known as Dvitva where a consonant gets its ownottu. For example, k+ will produce ಕ್ಕ. And kn+w, equivalent to typing knfnw, produces ಕನ್ನಡ.

2. Kaṇḍante Ottu Mode (KO): This is visual mode where the input follows the written order – holding a consonant will add its ottu to preceding consonant. For example, the key sequencest+r+I (= sftfrI) produces ಸ್ತ್ರೀ.

3. Andante Ottu Mode (AO): This is “as you say” or phonetic mode Pressing and holding (ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿ) of a consonant key will prepare it for an ottu by adding the null vowel (virama). To produce ಸ್ತ್ರೀ enter s+t+rI. In essence this is an alternative to f key in normal mode.

It may be noted that, most OHOK! key savings occur in a-default mode. For detailed discussion see the paper Kannudi - A Reference Editor for Kannada

 


 

 

Saving the text

1. Dropdown menu item ಕಡತ->ಉಳಿಸು (File->Save) will download the text to a file named kannudi.html without prompts.Note: An existing by the same name will be overwritten.

2. Select all (ctrl-A) and copy (ctrl-C) the text. The it can be pasted (ctrl-V) into suitable application (like MS-Word, notepad, …) and can be further edited and saved

 
 


 

Opening a Document

An existing document can be opened for editing using the dropdown File menu item ಕಡತ->ತೆರೆ (File->Open)

 
 


 

Backspace ←BS

Back space key ←BS is used erase text to the left of the cursor as follows:

1. ←BS: Phoneme Delete - delete the phoneme

2. alt←BS: Character Delete - delete the (unicode) character

3. shift←BS: Syllable Delete - delete the syllable

4. ctrl←BS: Word Delete - delete the word

 
 


 

kaguNitas ಕಾಗುಣಿತಗಳು

ಅಂ ಅಃ
f a A i I u U R RX e E Y o O V aM aH
ಕ್ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೄ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
kf ka kA ki kI ku kU kR kRX ke kE kY ko kO kV kaM kaH
ಖ್ ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೄ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ
Kf Ka KA Ki KI Ku KU KR KRX Ke KE KY Ko KO KV KaM KaH
ಗ್ ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೄ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ
gf ga gA gi gI gu gU gR gRX ge gE gY go gO gV gaM gaH
ಘ್ ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೄ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ
Gf Ga GA Gi GI Gu GU GR GRX Ge GE GY Go GO GV GaM GaH
ಙ್ ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೄ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ
Zf Za ZA Zi ZI Zu ZU ZR ZRX Ze ZE ZY Zo ZO ZV ZaM ZaH
ಚ್ ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೄ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ
cf ca cA ci cI cu cU cR cRX ce cE cY co cO cV caM caH
ಛ್ ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೄ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ
Cf Ca CA Ci CI Cu CU CR CRX Ce CE CY Co CO CV CaM CaH
ಜ್ ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೄ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ
jf ja jA ji jI ju jU jR jRX je jE jY jo jO jV jaM jaH
ಝ್ ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೄ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ
Jf Ja JA Ji JI Ju JU JR JRX Je JE JY Jo JO JV JaM JaH
ಞ್ ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೄ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ ಞಂ ಞಃ
zf za zA zi zI zu zU zR zRX ze zE zY zo zO zV zaM zaH
ಟ್ ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೄ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ
qf qa qA qi qI qu qU qR qRX qe qE qY qo qO qV qaM qaH
ಠ್ ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೄ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ
Qf Qa QA Qi QI Qu QU QR QRX Qe QE QY Qo QO QV QaM QaH
ಡ್ ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೄ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
wf wa wA wi wI wu wU wR wRX we wE wY wo wO wV waM waH
ಢ್ ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೄ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ
Wf Wa WA Wi WI Wu WU WR WRX We WE WY Wo WO WV WaM WaH
ಣ್ ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೄ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ
Nf Na NA Ni NI Nu NU NR NRX Ne NE NY No NO NV NaM NaH
ತ್ ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೄ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ
tf ta tA ti tI tu tU tR tRX te tE tY to tO tV taM taH
ಥ್ ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೄ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ
Tf Ta TA Ti TI Tu TU TR TRX Te TE TY To TO TV TaM TaH
ದ್ ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೄ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ
df da dA di dI du dU dR dRX de dE dY do dO dV daM daH
ಧ್ ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೄ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ
Df Da DA Di DI Du DU DR DRX De DE DY Do DO DV DaM DaH
ನ್ ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೄ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ
nf na nA ni nI nu nU nR nRX ne nE nY no nO nV naM naH
ಪ್ ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೄ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ
pf pa pA pi pI pu pU pR pRX pe pE pY po pO pV paM paH
ಫ್ ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೄ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ
Pf Pa PA Pi PI Pu PU PR PRX Pe PE PY Po PO PV PaM PaH
ಬ್ ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೄ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ
bf ba bA bi bI bu bU bR bRX be bE bY bo bO bV baM baH
ಭ್ ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೄ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ
Bf Ba BA Bi BI Bu BU BR BRX Be BE BY Bo BO BV BaM BaH
ಮ್ ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೄ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ
mf ma mA mi mI mu mU mR mRX me mE mY mo mO mV maM maH
ಯ್ ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೄ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ
yf ya yA yi yI yu yU yR yRX ye yE yY yo yO yV yaM yaH
ರ್ ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೄ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ
rf ra rA ri rI ru rU rR rRX re rE rY ro rO rV raM raH
ಱ್ ಱಾ ಱಿ ಱೀ ಱು ಱೂ ಱೃ ಱೄ ಱೆ ಱೇ ಱೈ ಱೊ ಱೋ ಱೌ ಱಂ ಱಃ
rXf rXa rXA rXi rXI rXu rXU rXR rXRX rXe rXE rXY rXo rXO rXV rXaM rXaH
ಲ್ ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೄ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ
lf la lA li lI lu lU lR lRX le lE lY lo lO lV laM laH
ವ್ ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೄ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ
vf va vA vi vI vu vU vR vRX ve vE vY vo vO vV vaM vaH
ಶ್ ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೄ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ
Sf Sa SA Si SI Su SU SR SRX Se SE SY So SO SV SaM SaH
ಷ್ ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೄ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ
xf xa xA xi xI xu xU xR xRX xe xE xY xo xO xV xaM xaH
ಸ್ ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೄ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ
sf sa sA si sI su sU sR sRX se sE sY so sO sV saM saH
ಹ್ ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೄ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ
hf ha hA hi hI hu hU hR hRX he hE hY ho hO hV haM haH
ಳ್ ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೄ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ
Lf La LA Li LI Lu LU LR LRX Le LE LY Lo LO LV LaM LaH
ೞ್ ೞಾ ೞಿ ೞೀ ೞು ೞೂ ೞೃ ೞೄ ೞೆ ೞೇ ೞೈ ೞೊ ೞೋ ೞೌ ೞಂ ೞಃ
LXf LXa LXA LXi LXI LXu LXU LXR LXRX LXe LXE LXY LXo LXO LXV LXaM LXaH

 
 


 

Examples

Note: These examples can have other variant inputs in OHOK! and ್ null-vowel default modes

 
 
 

     Ottaksharas

Keys Input, Default Vowel = a

Mode1ᐅ

Kannadaᐁ

Normal OHOK! SO
Dvitva
OHOK! KO
Kandante
OHOK! AO
Andante
ಬಂಗಾರ bMgAr bMgAr bMgAr bMgAr
ಅಕ್ಕ akfk ak+ akk+ ak+k
ಸ್ತ್ರೀ sftfrI sftfrI st+r+ s+t+rI
ರಾಜನ್ rAjnf rAjnf rAjnf rAjn+

 
 
 

    Alternate and Special

Keys Input (Default Vowel = a ಅ)

Normal

Alternative 1

Alternative 2

ಅಕ್ಕ akfk ಅಕ್‌ಕ akFk    
ಅಂಕ aMk anfk | amfk        
ಅಙ್ಕ aZfk ಅಙ್‌ಕ aZFk    
ಕಂಕ kMk
knfk | kmfk
ಕನ್‌ಕ knFk ಕನ್ಕ knFFk
(chamcha)   ಚಮ್‌ಚ cmFc ಚಮ್ಚ cmFFc
ಅಹಂ ahM | ahmf ಅಹಮ್ ahmF    
(consult)   ಕನ್‌ಸಲ್ಟ್ knFslfqf ಕನ್ಸಲ್ಟ್ knFFslfqf
(censor)   ಸೆನ್‌ಸಾರ್ senFsArf ಸೆನ್ಸಾರ್ ‌senFFArf
(dictionary)   ಡಿಕ್ಷ್‌ನರಿ wikfxFnri ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ wikfxfnri
(input)   ಇನ್‌ಪುಟ್ inFpuqf ಇನ್ಪುಟ್ inFFpuqt
ಅರ್ಕ arfk ಅರ್‌ಕ arFk ಅರ್‍ಕ arFFk
ಆರ್ಯ arfy ಆರ್‌ಯ arFy ಆರ್‍ಯ arFFy
ಆರ್ದ್ರ Arfdfr ಆರ್‌ದ್ರ ArFdfr ಆರ್‍ದ್ರ arFFdfr
ರ್‍ಯಾಂಕ (rank) rfyAMk
rfyAnfk
rfyAmfk
ರ್‌ಯಾಂಕ rFyAMk    
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
(surprise)
srfprYsf ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ srFprisf ಸರ್‍ಪ್ರೈಸ್ srFFpfrYsf
ಕರ್‍ರಗೆ krfrge ಕರ್‌ರಗೆ krFrge ಕರ್‍ರಗೆ krFFrge
ಕಱ್ಱಗೆ krXfrXge ಕಱ್‌ಱಗೆ krXFrXge    
ಆಽಽಹಾಽ AsXsXhAsX        

 
 

 

     Vedic Ottus and Symbols

Vedic Ottus
Name Visual Example Keys Input
(Default Vowel = a ಅ)
OHOK! (+) Modi (X)
Above
Candrabindu ಅಁ a0+ aMX
Udatta ಅ॑ a1+ a’X
Double Svarita ಅ᳚ a3+ a”X
Candra / Laghu ಅ᳴ a4+ alX
Prenkha / Guru ಅ᳒ a5+ agX
Below
Anudatta ಅ॒ a2+ a_X
Dot Below ಅ᳝ a6+ a.X
Inline
Jihvamuliya ಅೱ a7+ axX
Upadhmaniya ಅೲ a8+ :X
ahX
aHX
Candrabindu Spacing ಅಀ a9+ a(X
Siddham @+ @X
Avagraha ಆಽಽಹಾಽ   AsXsXhAsX
Other
Nukta

ಜರಾ
ಜ಼ಮಾನಾ
ಫ಼ರಕ್
ಫ಼್ಯಾಷನ್

  jXrA
jXmAnA
PXrkf
PXfyAxnf