ದೀನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾದ ದಿಗ್ಗಜೆ : ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ

ದೀನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾದ ದಿಗ್ಗಜೆ : ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ

—  ಎಸ್.‌ ಜಿ. ಸೀತಾರಾಮ್‌, ಮೈಸೂರು

 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ,ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅವರಿಗೊಂದು ನುಡಿನಮನ, ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಈ ದಿನವೇ!