ರೈತನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಲೇಖಕರಾದ ಎಸ್. ಎಮ್. ಪೆಜತ್ತಾಯ ಅವರ ಅನುಭವ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.


ತಾಗುಲಿ : Book Review, S.M.Pejattaya