ಮತ್ತೆ ಅದೆ

ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುದಾ ರ ಕವನ‌ .........

ಈ ಸಂಜೆ, ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಚಿಗುರುವುದು ಮುಂಚೆ;
ಒಂದೊಂದು ಕದಿರು, ಒಂದೊಂದು ನೆರಳು,
ಒಂದೊಂದು ಮುಚ್ಚಂಜೆ, ಸೂಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸತು;


ಮತ್ತೆ ಅದೆ

 

ಈ ಸಂಜೆ, ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಚಿಗುರುವುದು ಮುಂಚೆ;
ಒಂದೊಂದು ಕದಿರು, ಒಂದೊಂದು ನೆರಳು,
ಒಂದೊಂದು ಮುಚ್ಚಂಜೆ, ಸೂಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸತು;

ಅಚಲ ಕಾಲ
ಮುಸುಕುವುದು
ತನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೊಗವ,
ಬದಲಾಗದೆಯೆ ಬದಲಿಸುವುದುಡುಗೆಯನು;

ಇರುಳಿರುಳು ನಸು ಬೆಳಗಿನಲಿ
ಹಿಮಬಂಡೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಮೌನ;
ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೆಂಗೊಳುವ ಸೇಬು;

ಎಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸಂಚಾರಿ, ಭಂಗುರ;

ಕಾಯುವುದು ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಲ,
ನಿರ್ವರ್ಣ, ನಿರುಷ್ಣ, ನಿರರ್ಕ, ತಾರಾವಿಹೀನ;

ಆಳುವುದು ಇದೆ ನಿರಂಕುಶತ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು.

ನಮೋ ನಮೋ! ಮತ್ತದೆ, ಬದಲಿಸದು ಏನನ್ನೂ.
-- ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುದಾ

(ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ)


ತಾಗುಲಿ : Pablo Neruda, vishweshwar dixit, ನಿರಂಕುಶತ್ವ