ವರ್ಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆತಿಳಿವು ಆಧಾರಿತ, OhOk! ಮತ್ತು OpOk! ನಿಯಮಗಳ ನಿದರ್ಶಕ
 ಲಿಪಿ 

ಊಹಿತ ಸ್ವರ

OhOk!


ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ...
ಕಂನುಡಿ ಕೀ -ಮಣೆ
Kannudi-KeyBoard-Black.png