ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೮ - ಭಾರತ ವೈಭವ

ಅರ್ವೈನ್ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೈಭವ


ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಟೊಬರ ೪, ೨೦೦೮

ಬಿಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಉದ್ಯಾನ, ಅರ್ವೈನ್, ಕ್ಯಲಿಫೊರ್ನಿಯ 

೧೧:೩೦ಕ್ಕೆ ಅರ್ವೈನ್ ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ವನಿನ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮ http://www.cityofirvine.org/globalvillage.