global village festival

ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೭ - ಕನ್ನಡ ಕುಣಿತ

ಅರ್ವೈನ್ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೭

ಕನ್ನಡ ಕುಣಿತ


ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೯, ೨೦೦೭ 
ಬಿಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಉದ್ಯಾನ, ಅರ್ವೈನ್, ಕ್ಯಲಿಫೊರ್ನಿಯ

ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ

ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ಕಲೆತು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಗಿಸುವ ಕಡಾಯಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ವಲಸೆ ಬಂದವರ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದೆ ಅರ್ವೈನ್ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

Syndicate content