ಮತ್ತೆ ಅದೆ

ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುದಾ ರ ಕವನ‌ .........

ಈ ಸಂಜೆ, ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಚಿಗುರುವುದು ಮುಂಚೆ;
ಒಂದೊಂದು ಕದಿರು, ಒಂದೊಂದು ನೆರಳು,
ಒಂದೊಂದು ಮುಚ್ಚಂಜೆ, ಸೂಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸತು;


ಮತ್ತೆ ಅದೆ
ಈ ಸಂಜೆ, ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಚಿಗುರುವುದು ಮುಂಚೆ;
ಒಂದೊಂದು ಕದಿರು, ಒಂದೊಂದು ನೆರಳು,
ಒಂದೊಂದು ಮುಚ್ಚಂಜೆ, ಸೂಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸತು;
ಅಚಲ ಕಾಲ
ಮುಸುಕುವುದು
ತನ್ನ  ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೊಗವ,
ಬದಲಾಗದೆಯೆ ಬದಲಿಸುವುದುಡುಗೆಯನು;
ಇರುಳಿರುಳು ನಸು ಬೆಳಗಿನಲಿ
ಹಿಮಬಂಡೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಮೌನ;
ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೆಂಗೊಳುವ ಸೇಬು;
ಎಲ್ಲವೂ  ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸಂಚಾರಿ, ಭಂಗುರ;
ಕಾಯುವುದು ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಲ,
ನಿರ್ವರ್ಣ, ನಿರುಷ್ಣ, ನಿರರ್ಕ, ತಾರಾವಿಹೀನ;
ಆಳುವುದು ಇದೆ ನಿರಂಕುಶತ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು.

ನಮೋ ನಮೋ! ಮತ್ತದೆ, ಬದಲಿಸದು ಏನನ್ನೂ.
                                                                             -- ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುದಾ

(ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ)

 

 

ನೀವೇನಂತೀರಿ?

flat shoes online

It has free shipping and thirty times return policy. For the time they want to physical exercise or just unwind, they will generally have some good sneakers. They are a favourite yr following year, period following season.discount shoe stores.

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options